Reinhart Orchideeën - Verkoopvoorwaarden

REINHART ORCHIDEEEN
Westerveen 16
9751 HW Haren
tel 0641824143
info@reinhartorchideeen.nl

Bankrekening:     
Knab NL03KNAB 0255.3881.44     
t.n.v. : vof De Orchidee     
KvK. nr: 20 38322     
BTW : NL804088408B.01     

Printversie

Bestellen en Betalen.
Het bestellen van onze producten gaat heel eenvoudig.
In onze webwinkel kunt u het product selecteren en in het winkelwagentje stoppen.
Naast de prijs van de producten worden de verzendkosten bij het orderbedrag opgeteld.
Zodra uw order bij ons binnenkomt zenden wij u ter bevestiging een e-mail.
In deze email staat welke planten beschikbaar zijn. Als bijlage sturen wij u een rekening. U kunt het bedrag overmaken op onze rekening. 
Wanneer u deze mail niet ontvangt kan het zijn dat hij door uw antivirusprogramma wordt geblokkeerd of dat hij als SPAM wordt gezien en eveneens wordt geblokkeerd. U doet er goed aan om ons hiervan in kennis te stellen,  zodat wij u op een andere wijze de bevestiging kunnen toezenden.

Verzenden.
Zodra uw betaling bij ons binnen zijn, duurt het maximaal 2 weken voordat u de producten thuis ontvangt.
Omdat het levend materiaal betreft worden de orders alleen in het begin van de week verzonden. Op deze manier zijn wij er zeker van dat uw bestelling voor het weekend wordt afgeleverd.
Zodra de orders door ons zijn verzonden krijgt u hiervan via e-mail een bericht.

Wanneer wordt er niet geleverd.
Als in de winter de buitentemperatuur onder 5 ºC komt of wanneer in de zomer de buitentemperatuur boven de 30 ºC graden uitstijgt wordt er niet geleverd. Onder deze omstandigheden kunnen wij de kwaliteit van de planten niet voldoende garanderen.
In een dergelijk geval verzamelen wij de orders tot de omstandigheden voor verzending verbeterd zijn.Algemene Verkoopvoorwaarden Reinhart Orchideeën

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Reinhart Orchideeën zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Reinhart Orchideeën worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Reinhart Orchideeën ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Reinhart Orchideeën zijn vrijblijvend en Reinhart Orchideeën behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Reinhart Orchideeën.
Reinhart Orchideeën is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Reinhart Orchideeën dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 De planten kunnen niet retour gezonden worden. Door de planten te bestellen verklaart u deze ook met zekerheid af te nemen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden planten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, voorafgaand aan de levering van planten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze (n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Reinhart Orchideeën.

3.4 In geval van betaling achteraf zal er bij overschrijding van de betalingstermijn 1% vertragingsrente per maand worden geheven vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van creditering op de bankrekening van Reinhart Orchideeën. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Reinhart Orchideeën bent u een bedrag van negentien euro en vijftig eurocent (€19,50) aan administratiekosten verschuldigd en indien Reinhart Orchideeën haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minste vijftien procent (15 %) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Reinhart Orchideeën om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Reinhart Orchideeën gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden planten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Reinhart Orchideeën, mits deze producten of diensten nog niet geleverd zijn.

Artikel 4. Levering

4.1 Reinhart Orchideeën behoudt zich het recht voor om leveringstermijnen aan te passen wanneer zij dit door de weersomstandigheden noodzakelijk acht. Eventuele hieruit voortvloeiende schade zal nimmer op Reinhart Orchideeën verhaald kunnen worden.

4.2 De door Reinhart Orchideeën opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.3 De levering van de planten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten
gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van de geleverde planten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond
van enige overeenkomst aan Reinhart Orchideeën verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de planten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Reinhart Orchideeën zo spoedig mogelijk en in ieder geval zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de planten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Reinhart Orchideeën de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe planten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de planten binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Reinhart Orchideeën te retourneren.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd in de originele verpakking, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

6.4 Reinhart Orchideeën aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot of naar aanleiding van de door haar aangeboden en/of geleverde planten. Elk geval van vermeende schade of vervolgschade met betrekking tot of naar aanleiding van de door Reinhart Orchideeën aangeboden en/of geleverde planten wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 7. Bestellingen / communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Reinhart Orchideeën, dan wel tussen Reinhart Orchideeën en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Reinhart Orchideeën, is Reinhart Orchideeën niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Reinhart Orchideeën.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Reinhart Orchideeën in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Reinhart Orchideeën gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Reinhart Orchideeën kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Reinhart Orchideeën schriftelijk opgave doet van een adres, is Reinhart Orchideeën gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Reinhart Orchideeën schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Reinhart Orchideeën gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Reinhart Orchideeën deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien èèn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enig andere overeenkomst met Reinhart Orchideeën in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Reinhart Orchideeën vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Reinhart Orchideeën is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.